• ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 14/2563 เรื่อง มาตรการช่วยเหลือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในการเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนา ประจำปี 2563 Click
 • ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 74/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีที่ไม่เป็นทางการ Click
**หลักสูตรอบรมความรู้ทางวิชาชีพบัญชี แบบไม่เป็นทางการ**หัวข้ออบรม/หลักสูตรอบรมปี 2563 ดู Demo 50 ชั่วโมง

buynow

1,000 บาท

E-Learning : ภาษีสำหรับกิจการ sme

 • 7 ชั่วโมง
 • หลักสูตรอบรมด้านวิชาชีพบัญชี
 • update ภาษีเงินได้ปีปัจจุบัน
 • เทคนิคการทำบัญชีอย่างมืออาชีพ
 • ขั้นตอนการทำงานภาษีตั้งแต่ต้นจนจบ
 • ค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่ต้องหักภาษีนำส่ง
 • จะเคลมภาษีซื้อ ต้องรู้อะไรบ้าง ไม่ให้ถูกปรับ

sme

-

7 ชั่วโมง

 

 

 

 


E-Learning  : แนวทางการปิดบัญชีและภาษีที่เกี่ยวข้อง

 • 6 ชั่วโมง
 • หลักสูตรอบรมด้านวิชาชีพบัญชี
 • Update ข้อมูลและเอกสารที่ต้องใช้ในการปิดบัญชี
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องของนักบัญชี
 • เทคนิคและแนวทางในการปรับปรุงบัญชี
 • การตรวจสอบงานตนเองก่อนปิดบัญชี
acclaw

1.00

6.30 ชั่วโมง


 E-Learning : การตรวจสอบบัญชีอย่างมืออาชีพ

 • 7 ชั่วโมง
 • หลักสูตรอบรมด้านวิชาชีพบัญชี
 • ขั้นตอนการตรวจสอบบัญชี
 • การรับงานตรวจสอบบัญชี
 • วิธีการตรวจสอบบัญชี
 • การตรวจสอบรายการผิดปกติ ฯลฯ
audit

7.00

7 ชั่วโมง

E-Learning  : การใช้โปรแกรมบัญชี Express ในกิจการ ซื้อมา ขายไป

 • 4 ชั่วโมง
 • หลักสูตรอบรมด้านวิชาชีพบัญชี
 • การใช้โปรแกรมบัญชีในการจัดทำบัญชี
 • การบันทึกบัญชีซื้อ - จ่ายชำระหนี้
 • การบันทึกบัญชีขาย - รับชำระเงิน
 • การจัดทำทะเบียนสินทรัพย์ และการสำรองข้อมูล
sell

0.00

4 ชั่วโมง


 E-Learning  : การใช้โปรแกรมบัญชี Express ในธุรกิจผลิต

 • 4 ชั่วโมง
 • หลักสูตรอบรมด้านวิชาชีพบัญชี
 • วงจรผลิต ระบบซื้อวัตถุดิบ เบิกเข้างานระหว่างทำ
 • ระบบรับเข้าคลังสินค้า เมื่อผลิตเสร็จ ปรับปรุงงานระหว่างทำ
 • ระบบซื้อ ขาย รับ จ่าย
 • การจัดทำทะเบียนสินทรัพย์ และการสำรองข้อมูล
palit

0.00

4 ชั่วโมง


 E-Learning : ประเด็นปัญหาการหัก ณ ที่จ่าย

 • 4 ชั่วโมง
 • หลักสูตรอบรมด้านวิชาชีพบัญชี
 • ปัญหาเกี่ยวกับ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • กฏหมายเกี่ยวกับการหัก ณ ที่จ่าย
 • อัตราการหัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 40(1)-(8)
 • หน้าที่ของผู้หัก ณ ที่จ่าย

1081
0.00
4 ชั่วโมง


E-Learning : การบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีชั้นสูง

7 ชั่วโมง

E-Learning : การปิดบัญชีอย่างมืออาชีพ

 • 9.30 ชั่วโมง
 • หลักสูตรอบรมด้านวิชาชีพบัญชี
 • การบันทึกรายการบัญชีและการสอบทานของนักบัญชี
 • การตรวจโปรแกรมบัญชีก่อนออกงบการเงิน
 • การตรวจงานตัวเองก่อนออกงบการเงิน
 • การจัดเอกสารเบื้องต้นให้ผู้สอบบัญชี
 • การกรุ๊ปงบและการทำงบการเงิน
 • การกรอก ภงด.50
9.30 ชั่วโมง

E-Learning : รอบรู้การบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • 7 ชั่วโมง
 • หลักสูตรอบรมด้านวิชาชีพบัญชี
 • กิจกรรมใดบ้างที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ใครบ้างที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • จุดรับผิดในภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • เมื่อไหร่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีนำเช้า
 • การบันทึกบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • การเฉลี่ยภาษีซื้อ
7 ชั่วโมง

 

 

 

 

[ สมัครสมาชิก ] [ หลักสูตรอบรม ] [ วิธีการเข้าอบรม ] [ วิธีการชำระเงิน ] [แจ้งการชำระเงิน] [ เกี่ยวกับเรา ] [ ติดต่อเรา ] [ เข้าอบรม ] [ เพิ่มบริษัทของคุณ ]

logo VISA logo Master Card logo KBANK logo BAY logo KTB logo BBL logo SCB logo TMB เคาน์เตอร์ เซอร์วิส


thaiepay.com


Logo Verified by Visa Logo Master Card logo DBD Verified