หลักสูตรอบรมบัญชี เก็บชั่วโมง CPD Online***


อนุมัติ * หัวข้ออบรม/หลักสูตรอบรมปี 2560 วิทยากร การนับชั่วโมง CPD ** ราคา
ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
new

E-Learning:มาตรฐานการสอบบัญชีที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน

movie icon

6.00

0.00

6.00

0.00 500

new

E-Learning:ความแตกต่างระหว่างกำไรทางบัญชีกับภาษี 2560

movie icon

5.30

5.30

5.30

5.30 500

new

E-learning : รายงานบัญชีเพื่อผู้บริหาร 2560

 • 06.00 ชั่วโมง 500 บาท
 • ทำรายงานส่งผู้บริหารอย่างไรจึงรุ่ง
 • ดูผลประกอบการและความอยู่รอดของกิจการผ่านงบการเงิน
 • ทำเท่าไหร่ถึงจะได้กำไรด้วยการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน
 • ประสิทธิภาพของการเก็บเงินลูกหนี้และจ่ายชำระเจ้าหนี้ของกิจการ
 • สภาพคล่องของกิจการดูอย่างไร
 • ฯลฯ
movie icon

0.00

6.00

0.00

6.00 500

new

E-learning:การบันทึกบัญชีตามมารตฐานการบัญชีชั้นสูง 2560

movie icon

7.00

0.00

7.00

0.00 500

new

การนำเสนอและวิเคราะห์งบการเงิน ปี2560

 • 05.30 ชั่วโมง 500 บาท
 • ก่อนทำงบการเงิน ต้องรู้อะไรบ้าง
 • ทำงบการเงินแล้วจะนำเสนออย่างไร
 • การวิเคราะห์งบ และ นำเสนองบการเงิน
 • ถ้ามีรายการข้อผิดพลาดแล้วจะแก้อย่างไร

movie icon

5.30 0.00 5.30 0.00 500

new

E-Learning:การปิดบัญชีอย่างมืออาชีพ 2560

 • 09.30 ชั่วโมง 500 บาท
 • ต้องตรวจงานตัวเองอย่างไรก่อนส่งให้สมุห์บัญชี
 • การปิดบัญชีและจัดทำงบการเงิน
 • เอกสารที่ต้องส่งให้ผู้สอบบัญชี
 • เทคนิคการยื่นงบให้กระทรวงและสรรพากร
อ.เอมอร สัตถาวงษ์ 9.30 0.00 9.30 0.00 500

new

E-Learning:การตรวจสอบบัญชีอย่างมืออาชีพ 2560

 • 7 ชั่วโมง 500 บาท
 • ขั้นตอนการตรวจสอบบัญชี
 • การรับงานตรวจสอบบัญชี
 • วิธีการตรวจสอบบัญชี
 • การตรวจสอบรายการผิดปกติ ฯลฯ
movie icon 7.00 0.00 7.00 0.00 500

new

E-Learning:รับทำบัญชีแบบมืออาชีพ 2560

 • 10.30 ชั่วโมง 500 บาท
 • ขั้นตอนการรับงานบัญชี-ภาษี
 • งานภาษีแต่ละเดือนต้องยื่นแบบอะไรบ้าง
 • การบันทึกบัญชีกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 • ยื่นงบกระทรวงและสรรพากร

movie icon

5.00 5.30 5.00 5.30 500

new

E-Learning:การบัญชีและการบันทึกบัญชีสำหรับผู้เริ่มประกอบกิจการ

อ.สุรันดร มี้เจริญ

7.00

0.00

7.00

0.00 500


E-Learning:รอบรู้การบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม 2560

 • 7 ชั่วโมง 500 บาท
 • ความรู้เบื้องต้นก่อนทำบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • เมื่อไรที่ต้องบันทึกบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • การบันทึกบัญชี การคำนวณเบี้ยปรับเงินเพิ่ม ฯลฯ

movie icon

0.00 7.00 0.00 7.00 500


E-Learning:สอนผู้ทำบัญชีให้ใช้โปรแกรมบัญชี Express

 • 8.30 ชั่วโมง 500 บาท
 • การเตรียมความพร้อมก่อนการใช้โปรแกรมExpress
 • วิธีการใช้โปรแกรม Express ในการทำบัญชี
 • การกำหนดฐานข้อมูลต่างๆ ในExpress
 • การบันทึกยอดยกมา ลูกหนี้คงค้า , เจ้าหนี้คงค้าง ,สินค้า/วัตถุดิบ ฯลฯ

อ.สุรันดร มี้เจริญ

และทีมงาน

8.30 0.00 8.30 0.00 500


การใช้โปรแกรมบัญชีExpressเบื้องต้นสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

 • 8.30 ชั่วโมง 500 บาท
 • วิธีการใช้โปรแกรมExpressสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • การกำหนดค่าเริ่มต้น-รายละเอียดกิจการ
 • ระบบซื้อ ระบบขาย
 • ระบบเช็คและธนาคาร ฯลฯ

อ.สุรันดร มี้เจริญ

และทีมงาน

8.30 0.00 8.30 0.00 500


การใช้โปรแกรมบัญชี Express เบื้องต้นสำหรับธุรกิจนำเข้า

 • 8 ชั่วโมง 500 บาท
 • วิธีการใช้โปรแกรมExpressสำหรับธุรกิจนำเข้า
 • การกำหนดการเชื่อมต่อบัญชี
 • การกำหนดเลขที่เอกสาร
 • การซื้อสด-ใบสั่งซื้อ-ซื้อเชื่อ

อ.สุรันดร มี้เจริญ

และทีมงาน

8.00 0.00 8.00 0.00 500


การใช้โปรแกรมบัญชีExpressเบื้องต้นสำหรับธุรกิจก่อสร้าง

 • 9 ชั่วโมง 500 บาท
 • วิธีการใช้โปรแกรมExpressสำหรับธุรกิจก่อสร้าง
 • การกำหนดค่าเริ่มต้นทั่วไป-การกำหนดกรอบบัญชี
 • การกำหนดตารางข้อมูล - การกำหนดผังข้อมูล
 • การลดหนี้-ส่งคืนสินค้า-จ่ายชำระหนี้

อ.สุรันดร มี้เจริญ

และทีมงาน

9.00 0.00 9.00 0.00 500


การใช้โปรแกรมบัญชีExpressเบื้องต้นสำหรับธุรกิจผลิต

 • 9.30 ชั่วโมง 500 บาท
 • วิธีการใช้โปรแกรมExpressสำหรับธุรกิจผลิต
 • การกำหนดค่าเริ่มต้น-รายละเอียดกิจการ
 • การลงรายการประจำวันที่สมุดรายวัน
 • การรับชำระหนี้

อ.สุรันดร มี้เจริญ

และทีมงาน

9.30 0.00 9.30 0.00 500


E-learning : ความแตกต่างระหว่างสัญญาเช่าดำเนินงานและสัญญาเช่าการเงิน

 • 7 ชั่วโมง 500 บาท
 • การบันทึกบัญชีสัญญาเช่าดำเนินงาน
 • ความแตกต่างระหว่างสัญญาเช่าดำเนินงานกับสัญญาเช่าการเงิน
 • การคำนวณงวดวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
 • การบันทึกสัญญาเช่าการเงิน
 • ดูภาพรวมสัญญาเช่าต่างๆ
อ.มานพ  สีเหลือง 6.00 1.00 - - 500

 


E-learning:การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีและภาษี

อ.มานพ สีเหลือง 3.00 4.00 - - 500


E-learning:เจาะลึกภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งระบบ ปี2558

อ.มานพ  สีเหลือง 0.00 7.00 - - 500


หลักสูตรการทำบัญชีตามมารตาฐานการบัญชีใหม่

 • 7 ชั่วโมง 500 บาท
 • Npae คืออะไร
 • การนำเสนองบการเงินมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง
 • การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
 • ฯลฯ

อ.สุรันดร มี้เจริญ

และทีมงาน

7.00 0.00 7.00 0.00 500


จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ 2553

 • 7 ชั่วโมง 500 บาท
 • องค์ประกอบของจรรยาบรรณ
 • ข้อบังคับสภาฉบับที่ 19
 • จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
 • ฯลฯ

อ.จุฬารัตน์ จิตไพศาลวัฒนา
0 7.00 0 7.00 500


การเขียนหน้ารายงานการสอบบัญชี บังคับใช้วันที่ 1 ม.ค. 2555

อ.จุฬารัตน์ จิตไพศาลวัฒนา 7.00 0 7.00 0 500

** หมายเหตุ: ผู้สอบบัญชีสามารถเก็บชั่วโมงสำหรับปี 60 ได้เริ่มวันที่ 1 มกราคม 60 - 31 ธันวาคม 60


 

 

 

[ สมัครสมาชิก ] [ หลักสูตรอบรม ] [ วิธีการเข้าอบรม ] [ วิธีการชำระเงิน ] [แจ้งการชำระเงิน] [ เกี่ยวกับเรา ] [ ติดต่อเรา ] [ เข้าอบรม ] [ เพิ่มบริษัทของคุณ ]

logo VISA logo Master Card logo KBANK logo BAY logo KTB logo BBL logo SCB logo TMB เคาน์เตอร์ เซอร์วิส


thaiepay.com


Logo Verified by Visa Logo Master Card logo DBD Verified