หลักสูตรอบรมบัญชี เก็บชั่วโมง CPD Online***


อนุมัติ * หัวข้ออบรม/หลักสูตรอบรมปี 2560 วิทยากร การนับชั่วโมง CPD ** ราคา
ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
new

E-Learning:ความแตกต่างระหว่างกำไรทางบัญชีกับภาษี 2560

อ.สุรันดร มี้เจริญ

5.30

5.30

5.30

5.30 500

new

E-learning : รายงานบัญชีเพื่อผู้บริหาร 2560

 • 06.00 ชั่วโมง 500 บาท
 • ทำรายงานส่งผู้บริหารอย่างไรจึงรุ่ง
 • ดูผลประกอบการและความอยู่รอดของกิจการผ่านงบการเงิน
 • ทำเท่าไหร่ถึงจะได้กำไรด้วยการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน
 • ประสิทธิภาพของการเก็บเงินลูกหนี้และจ่ายชำระเจ้าหนี้ของกิจการ
 • สภาพคล่องของกิจการดูอย่างไร
 • ฯลฯ
อ.เอมอร สัตถาวงษ์

0.00

6.00

0.00

6.00 500

new

E-learning:การบันทึกบัญชีตามมารตฐานการบัญชีชั้นสูง 2560

 • 07.00 ชั่วโมง 500 บาท
 • บัญชีชั้นสูงสำหรับนักบัญชี
 • การบันทึกบัญชีเช่าซื้อรถยนต์ และเจ้าเช่าซื้อ
 • ค่าเสื่อมตามบัญชีกับตามสรรพากร
 • การแจก แถม บริจาค สินค้า ขาดเกิน บันทึกอย่างไร
 • ประเภทรายได้ ค่าใช้จ่าย และการรับรู้

 • TAX POINT
อ.เอมอร สัตถาวงษ์

7.00

0.00

7.00

0.00 500

new

การนำเสนอและวิเคราะห์งบการเงิน ปี2560

 • 05.30 ชั่วโมง 500 บาท
 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงบการเงิน
 • มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 เรื่องการนำเสนองบการเงิน
 • การวิเคราะห์งบการเงิน การนำส่งงบการเงิน
 • รายการข้อผิดพลาดในการจัดทำงบการเงิน

อ.สุรันดร มี้เจริญ

และทีมงาน

5.30 0.00 5.30 0.00 500

new

E-Learning:การปิดบัญชีอย่างมืออาชีพ 2560

 • 09.30 ชั่วโมง 500 บาท
 • ขั้นตอนปิดบัญชีการบันทึกรายการบัญชี
 • การสอบทานงานบัญชีของนักบัญชี
 • รายการปรับปรุงและปิดบัญชี
 • การตรวจโปรแกรมบัญชีก่อนปิดบัญชี ฯลฯ
อ.เอมอร สัตถาวงษ์ 9.30 0.00 9.30 0.00 500

new

E-Learning:การตรวจสอบบัญชีอย่างมืออาชีพ 2560

 • 7 ชั่วโมง 500 บาท
 • ขั้นตอนการตรวจสอบบัญชี
 • การรับงานตรวจสอบบัญชี
 • วิธีการตรวจสอบบัญชี
 • การตรวจสอบรายการผิดปกติ ฯลฯ
อ.เอมอร สัตถาวงษ์ 7.00 0.00 7.00 0.00 500

new

E-Learning:รับทำบัญชีแบบมืออาชีพ 2560

 • 10.30 ชั่วโมง 500 บาท
 • ขั้นตอนการรับงานบัญชี-ภาษี
 • งานประกันสังคม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด1
 • ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3,53)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30 ฯลฯ

อ.สุรันดร มี้เจริญ

และทีมงาน

5.00 5.30 5.00 5.30 500

new

E-Learning:Update ภาษี และ SMEs ปี 2560

อ.สุรันดร มี้เจริญ

0.00

6.00

0.00

6.00
new

E-Learning:การบัญชีและการบันทึกบัญชีสำหรับผู้เริ่มประกอบกิจการ

อ.สุรันดร มี้เจริญ

7.00

0.00

7.00

0.00 500


E-Learning:รอบรู้การบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม 2560

 • 7 ชั่วโมง 500 บาท
 • ความรู้เบื้องต้นก่อนทำบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • เมื่อไรที่ต้องบันทึกบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • การบันทึกบัญชี การคำนวณเบี้ยปรับเงินเพิ่ม ฯลฯ

อ.สุรันดร มี้เจริญ

และทีมงาน

0.00 7.00 0.00 7.00 500


E-Learning:สอนผู้ทำบัญชีให้ใช้โปรแกรมบัญชี Express

 • 8.30 ชั่วโมง 500 บาท
 • การเตรียมความพร้อมก่อนการใช้โปรแกรมExpress
 • วิธีการใช้โปรแกรม Express ในการทำบัญชี
 • การกำหนดฐานข้อมูลต่างๆ ในExpress
 • การบันทึกยอดยกมา ลูกหนี้คงค้า , เจ้าหนี้คงค้าง ,สินค้า/วัตถุดิบ ฯลฯ

อ.สุรันดร มี้เจริญ

และทีมงาน

8.30 0.00 8.30 0.00 500


การใช้โปรแกรมบัญชีExpressเบื้องต้นสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

 • 8.30 ชั่วโมง 500 บาท
 • วิธีการใช้โปรแกรมExpressสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • การกำหนดค่าเริ่มต้น-รายละเอียดกิจการ
 • ระบบซื้อ ระบบขาย
 • ระบบเช็คและธนาคาร ฯลฯ

อ.สุรันดร มี้เจริญ

และทีมงาน

8.30 0.00 8.30 0.00 500


การใช้โปรแกรมบัญชี Express เบื้องต้นสำหรับธุรกิจนำเข้า

 • 8 ชั่วโมง 500 บาท
 • วิธีการใช้โปรแกรมExpressสำหรับธุรกิจนำเข้า
 • การกำหนดการเชื่อมต่อบัญชี
 • การกำหนดเลขที่เอกสาร
 • การซื้อสด-ใบสั่งซื้อ-ซื้อเชื่อ

อ.สุรันดร มี้เจริญ

และทีมงาน

8.00 0.00 8.00 0.00 500


การใช้โปรแกรมบัญชีExpressเบื้องต้นสำหรับธุรกิจก่อสร้าง

 • 9 ชั่วโมง 500 บาท
 • วิธีการใช้โปรแกรมExpressสำหรับธุรกิจก่อสร้าง
 • การกำหนดค่าเริ่มต้นทั่วไป-การกำหนดกรอบบัญชี
 • การกำหนดตารางข้อมูล - การกำหนดผังข้อมูล
 • การลดหนี้-ส่งคืนสินค้า-จ่ายชำระหนี้

อ.สุรันดร มี้เจริญ

และทีมงาน

9.00 0.00 9.00 0.00 500


การใช้โปรแกรมบัญชีExpressเบื้องต้นสำหรับธุรกิจผลิต

 • 9.30 ชั่วโมง 500 บาท
 • วิธีการใช้โปรแกรมExpressสำหรับธุรกิจผลิต
 • การกำหนดค่าเริ่มต้น-รายละเอียดกิจการ
 • การลงรายการประจำวันที่สมุดรายวัน
 • การรับชำระหนี้

อ.สุรันดร มี้เจริญ

และทีมงาน

9.30 0.00 9.30 0.00 500


E-learning : ความแตกต่างระหว่างสัญญาเช่าดำเนินงานและสัญญาเช่าการเงิน

 • 7 ชั่วโมง 500 บาท
 • การบันทึกบัญชีสัญญาเช่าดำเนินงาน
 • ความแตกต่างระหว่างสัญญาเช่าดำเนินงานกับสัญญาเช่าการเงิน
 • การคำนวณงวดวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
 • การบันทึกสัญญาเช่าการเงิน
 • ดูภาพรวมสัญญาเช่าต่างๆ
อ.มานพ  สีเหลือง 6.00 1.00 - - 500

 


E-learning:การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีและภาษี

อ.มานพ สีเหลือง 3.00 4.00 - - 500


E-learning:เจาะลึกภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งระบบ ปี2560

อ.มานพ  สีเหลือง 0.00 7.00 - - 500


หลักสูตรการทำบัญชีตามมารตาฐานการบัญชีใหม่2560

 • 7 ชั่วโมง 500 บาท
 • Npae คืออะไร
 • การนำเสนองบการเงินมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง
 • การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
 • ฯลฯ

อ.สุรันดร มี้เจริญ

และทีมงาน

7.00 0.00 7.00 0.00 500


จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ 2553

 • 7 ชั่วโมง 500 บาท
 • องค์ประกอบของจรรยาบรรณ
 • ข้อบังคับสภาฉบับที่ 19
 • จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
 • ฯลฯ

อ.จุฬารัตน์ จิตไพศาลวัฒนา
0 7.00 0 7.00 500


การเขียนหน้ารายงานการสอบบัญชี บังคับใช้วันที่ 1 ม.ค. 2555

อ.จุฬารัตน์ จิตไพศาลวัฒนา 7.00 0 7.00 0 500

** หมายเหตุ: ผู้สอบบัญชีสามารถเก็บชั่วโมงสำหรับปี 60 ได้เริ่มวันที่ 1 มกราคม 60 - 31 ธันวาคม 60


 

 

 

[ สมัครสมาชิก ] [ หลักสูตรอบรม ] [ วิธีการเข้าอบรม ] [ วิธีการชำระเงิน ] [แจ้งการชำระเงิน] [ เกี่ยวกับเรา ] [ ติดต่อเรา ] [ เข้าอบรม ] [ เพิ่มบริษัทของคุณ ]

logo VISA logo Master Card logo KBANK logo BAY logo KTB logo BBL logo SCB logo TMB เคาน์เตอร์ เซอร์วิส

PAYSBUY Verified


Logo Verified by Visa Logo Master Card logo DBD Verified