Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.

E-learning :Updateภาษี และ SMEs ปี 2560

ราคา: ฿500

สอบถามเกี่ยวกับสินค้าE-Learning : Update ภาษี และ SMEs ปี 2560
รหัสอนุมัติ CPD : 6010-06-094-021-01-E บัญชี 0.00 อื่นๆ 6.00 รวม 6.00 ชั่วโมง
รหัสอนุมัติ CPA : 6010-06-094-021-01-E บัญชี 0.00 อื่นๆ 6.00 รวม 6.00 ชั่วโมง
วิทยากร :
อาจารย์สุรันดร มี้เจริญ

รูปแบบการอบรม :
E-Learning เป็นการอบรม Online ด้วยภาพนิ่งผสมเคลื่อนไหว และเสียงบรรยายประกอบ

ระยะเวลาในการอบรมหลักสูตร Update ภาษี และ SMEs ปี 2560

หัวข้ออบรม เวลาอบรม

Update ภาษี และ SMEs ปี 2560


 

1.1

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีอากรแสตมป์

เวลา: 1.1 นาที

 

1.2

ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีการรับมรดก

เวลา: 112 นาที

 

1.3

ภาษีที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีสรรพสามิต และใบกำกับภาษี

เวลา: 13 นาที

 

1.4

SMEs และ ภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ SMEs

เวลา: 1 2 นาที

 

1.5

ภาษีบำรุงท้องที่ และ E-Commerce

เวลา: 1ชั่วโมง

 

1.6

จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี

เวลา: 74.31 นาที

 

1.2
ความคิดเห็นของลูกค้า:

ยังไม่มีความคิดเห็นสำหรับสินค้านี้
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็นLogo Verified by Visa Logo Master Card logo DBD Verified