อบรมบัญชี Online เก็บชั่วโมง CPD ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี
ผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ Smart Phone หรือ Tablet
อบรมบัญชี Online ผ่าน Smart Phone หรือ Tablet

ทุกอย่าง Online นั่งอยู่บ้าน อบรมได้เลย
สมัครสมาชิก ซื้อหลักสูตรอบรม ชำระเงิน เข้าอบรม พิมพ์หนังสือรับรอง

อบรมผู้สอบบัญชี มาตรการ COVID-19 Click...

อบรมแบบไม่เป็นทางการ 30 ชั่วโมง ใช้ทดแทน แบบเป็นทางการได้ 20 ชั่วโมง

อบรมเลย 50 ชั่วโมง 1,000 บาท ใช้ยื่นชั่วโมงกับสภาได้เลย Click...

จำนวนชั่วโมง CPD ที่นักบัญชีต้องอบรมในปี 2563

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 40 ชั่วโมงต่อปี โดยแบ่งเป็น

1.ชั่วโมง CPD ที่เป็นทางการ 20 ชั่วโมงต่อปี ซึ่งต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชีหรือการสอบบัญชีไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง

มาตรการ COVID-19 Click... อบรมแบบไม่เป็นทางการ 30 ชั่วโมง เพื่อทดแทน 20 ชั่วโมง ทางการ

2.ชั่วโมง CPD ที่ไม่เป็นทางการ 20 ชั่วโมงต่อปี และต้องยื่น CPD ภายในวันทำการสุดท้ายของปี

สรุป - ผู้สอบบัญชีปีนี้ อบรมแบบไม่เป็นทางการ 50 ชั่วโมง Click ไปที่ link เวปสภา

- ผู้ทำบัญชี

ผู้ทำบัญชีต้องเก็บชั่วโมง CPD 12 ชั่วโมงต่อปี เป็นวิชาเกี่ยวกับการบัญชีไม่น้อยกว่าครึ่งและต้องยื่นหลักฐานจำนวนชั่วโมง CPD ภายในวันที่ 30 มกราคม ของทุกปี

ตัวอย่างการนับชั่วโมงไม่เป็นทางการจากสถานการณ์COVID

 

 • ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 14/2563 เรื่อง มาตรการช่วยเหลือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในการเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนา ประจำปี 2563 Click
 • ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 74/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีที่ไม่เป็นทางการ Click
**หลักสูตรอบรมความรู้ทางวิชาชีพบัญชี แบบไม่เป็นทางการ**หัวข้ออบรม/หลักสูตรอบรมปี 2563 ดู Demo 50 ชั่วโมง

buynow

1,000 บาท

E-Learning : ภาษีสำหรับกิจการ sme

 • 7 ชั่วโมง
 • หลักสูตรอบรมด้านวิชาชีพบัญชี
 • update ภาษีเงินได้ปีปัจจุบัน
 • เทคนิคการทำบัญชีอย่างมืออาชีพ
 • ขั้นตอนการทำงานภาษีตั้งแต่ต้นจนจบ
 • ค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่ต้องหักภาษีนำส่ง
 • จะเคลมภาษีซื้อ ต้องรู้อะไรบ้าง ไม่ให้ถูกปรับ

sme

-

7 ชั่วโมง

 

 

 

 


E-Learning  : แนวทางการปิดบัญชีและภาษีที่เกี่ยวข้อง

 • 6 ชั่วโมง
 • หลักสูตรอบรมด้านวิชาชีพบัญชี
 • Update ข้อมูลและเอกสารที่ต้องใช้ในการปิดบัญชี
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องของนักบัญชี
 • เทคนิคและแนวทางในการปรับปรุงบัญชี
 • การตรวจสอบงานตนเองก่อนปิดบัญชี
acclaw

1.00

6.30 ชั่วโมง


 E-Learning : การตรวจสอบบัญชีอย่างมืออาชีพ

 • 7 ชั่วโมง
 • หลักสูตรอบรมด้านวิชาชีพบัญชี
 • ขั้นตอนการตรวจสอบบัญชี
 • การรับงานตรวจสอบบัญชี
 • วิธีการตรวจสอบบัญชี
 • การตรวจสอบรายการผิดปกติ ฯลฯ
audit

7.00

7 ชั่วโมง

E-Learning  : การใช้โปรแกรมบัญชี Express ในกิจการ ซื้อมา ขายไป

 • 4 ชั่วโมง
 • หลักสูตรอบรมด้านวิชาชีพบัญชี
 • การใช้โปรแกรมบัญชีในการจัดทำบัญชี
 • การบันทึกบัญชีซื้อ - จ่ายชำระหนี้
 • การบันทึกบัญชีขาย - รับชำระเงิน
 • การจัดทำทะเบียนสินทรัพย์ และการสำรองข้อมูล
sell

0.00

4 ชั่วโมง


 E-Learning  : การใช้โปรแกรมบัญชี Express ในธุรกิจผลิต

 • 4 ชั่วโมง
 • หลักสูตรอบรมด้านวิชาชีพบัญชี
 • วงจรผลิต ระบบซื้อวัตถุดิบ เบิกเข้างานระหว่างทำ
 • ระบบรับเข้าคลังสินค้า เมื่อผลิตเสร็จ ปรับปรุงงานระหว่างทำ
 • ระบบซื้อ ขาย รับ จ่าย
 • การจัดทำทะเบียนสินทรัพย์ และการสำรองข้อมูล
palit

0.00

4 ชั่วโมง


 E-Learning : ประเด็นปัญหาการหัก ณ ที่จ่าย

 • 4 ชั่วโมง
 • หลักสูตรอบรมด้านวิชาชีพบัญชี
 • ปัญหาเกี่ยวกับ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • กฏหมายเกี่ยวกับการหัก ณ ที่จ่าย
 • อัตราการหัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 40(1)-(8)
 • หน้าที่ของผู้หัก ณ ที่จ่าย

1081
0.00
4 ชั่วโมง


E-Learning : การบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีชั้นสูง

7 ชั่วโมง

E-Learning : การปิดบัญชีอย่างมืออาชีพ

 • 9.30 ชั่วโมง
 • หลักสูตรอบรมด้านวิชาชีพบัญชี
 • การบันทึกรายการบัญชีและการสอบทานของนักบัญชี
 • การตรวจโปรแกรมบัญชีก่อนออกงบการเงิน
 • การตรวจงานตัวเองก่อนออกงบการเงิน
 • การจัดเอกสารเบื้องต้นให้ผู้สอบบัญชี
 • การกรุ๊ปงบและการทำงบการเงิน
 • การกรอก ภงด.50
9.30 ชั่วโมง

E-Learning : รอบรู้การบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • 7 ชั่วโมง
 • หลักสูตรอบรมด้านวิชาชีพบัญชี
 • กิจกรรมใดบ้างที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ใครบ้างที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • จุดรับผิดในภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • เมื่อไหร่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีนำเช้า
 • การบันทึกบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • การเฉลี่ยภาษีซื้อ
7 ชั่วโมง

 

 

อบรมบัญชี Online ดีอย่างไร

 • คุณจะได้ความรู้จริงๆ : เราจะสรุปเนื้อหาให้ฟังตั้งแต่ชั่วโมงแรกเน้นๆ เรียนกี่รอบก็ได้ใน 60 วัน
 • ระบบให้สอบได้ 2 รอบ ถ้าสอบครั้งที่1 ไม่ผ่าน โปรดโทรแจ้ง เราให้เรียนและสอบ ครั้งที่2 ใหม่ ฟรี
 • (ติดต่อคุณเก๋ 086-777-2361 ID LINE : thaicpdonline )
 • คุณจะได้รับความสะดวก : ไม่ต้องออกจากบ้านเลยเพราะทุกอย่าง Online ได้ทั้งหมด
 • คุณจะมีเวลาพักผ่อน : อบรมบัญชีเมื่อไหร่ก็ได้ ไม่ต้องมาวันหยุด ไม่ต้องหยุดงาน
 • คุณจะมีเงินเหลือ : เพราะไม่ต้องจ่ายค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าโรงแรม เพื่อเข้าอบรม
 • คุณจะเก็บชั่วโมง CPD ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้ : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้พิจารณาเห็นชอบให้
  บริษัท ไทยซีพีดี ออนไลน์ จำกัด เป็นหน่วยงานพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี ด้วยวิธีการอบรมผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (E-Learning)
  และให้ความเห็นชอบหลักสูตรอบรมของเราให้นับชั่วโมง ผู้ทำบัญชีได้ (ดูหลักฐานการอนุมัติ)

  Thai CPD Online เป็นที่แรกที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาชีพบัญชี ให้จัดอบรมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตผ่านระบบ Online และยังอนุมัติให้นับชั่วโมงผู้สอบบัญชีได้
  (หลักฐานการอนุมัติ)


หลักเกณฑ์การอบรมบัญชี Online  :
1. เรียนได้ 60 วัน ต้องทำข้อสอบให้ได้ 60%
2. สอบได้ 2 ครั้ง ถ้าไม่ผ่านจะไม่ได้รับหนังสือรับรอง
(ในการทำแบบทดสอบครั้งที่ 2 จะมีการRamdom ข้อสอบใหม่)
3. สอบผ่าน พิมพ์หนังสือรับรอง Online ได้ทันที 
4. อย่าลืม!!! ผู้ทำบัญชี แจ้งชั่วโมง CPD ภายใน 30 มกราคม ของทุกปี ผู้สอบบัญชี แจ้งชั่วโมง CPA ภายในสิ้นปี
5. ต้องเก็บหนังสือรับรองไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี
7.ผู้อบรม จะต้องใช้กล้อง (Webcam) ในการเข้าอบรมด้วย

ขั้นตอนการอบรมบัญชี Online

1. สมัครสมาชิก :เช็ค E-mail เพื่อคลิ๊กยืนยันการใช้งาน
2. ซื้อหลักสูตรอบรม Online : โดย Login เข้าระบบ
3. ชำระเงิน Onlineเข้าอบรมและสั่งพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน Online ได้ทันที
4. เข้าอบรมบัญชี Online : พิมพ์หนังสือรับรอง Online

ใครควรเข้าอบรมบัญชี Online
- ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้สอบบัญชีภาษีอากร
- นักศึกษาที่กำลังศึกษาวิชาบัญชีหรือจบการศึกษาแล้ว
- ผู้ประกอบกิจการ 
- บุคคลทั่วไปที่ต้องการเสริมความรู้ด้านบัญชี

 

What News ?

 

ระบบรับแจ้งปัญหา
หนังสือพิมพ์ ThaiCPD
โฆษณาเชิญประชุม 100 บาท
http://www.thaicpd.com
 


 

[ สมัครสมาชิก ] [ หลักสูตรอบรม ] [ วิธีการเข้าอบรม ] [ วิธีการชำระเงิน ] [แจ้งการชำระเงิน] [ เกี่ยวกับเรา ] [ ติดต่อเรา ] [ เข้าอบรม ] [ เพิ่มบริษัทของคุณ ]

logo VISA logo Master Card logo KBANK logo BAY logo KTB logo BBL logo SCB logo TMB เคาน์เตอร์ เซอร์วิส


thaiepay.com


Logo Verified by Visa Logo Master Card logo DBD Verified