ปิดปรับปรุงเว็บไซต์ จะให้บริการอีกครั้ง

วันที่ 1 ตุลาคม 2561

หมายเหตุ :  ปิดปรับปรุง เพื่อพัฒนาระบบการอบรมและการใช้งาน

 

อบรมบัญชี Online เก็บชั่วโมงผู้ทำบัญชี และ ผู้สอบบัญชีปี61 ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี
ผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ Smart Phone หรือ Tablet
อบรมบัญชี Online ผ่าน Smart Phone หรือ Tablet

ทุกอย่าง Online นั่งอยู่บ้าน อบรมได้เลย
สมัครสมาชิก ซื้อหลักสูตรอบรม ชำระเงิน เข้าอบรม พิมพ์หนังสือรับรอง

จำนวนชั่วโมง CPD ที่นักบัญชีต้องอบรมในปี 2561


- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 40 ชั่วโมงต่อปี โดยแบ่งเป็น

1.ชั่วโมง CPD ที่เป็นทางการ 20 ชั่วโมงต่อปี ซึ่งต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชีหรือการสอบบัญชีไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง

2.ชั่วโมง CPD ที่ไม่เป็นทางการ 20 ชั่วโมงต่อปี และต้องยื่น CPD ภายในวันทำการสุดท้ายของปี

- ผู้ทำบัญชี

ผู้ทำบัญชีต้องเก็บชั่วโมง CPD 12 ชั่วโมงต่อปี เป็นวิชาเกี่ยวกับการบัญชีไม่น้อยกว่าครึ่งและต้องยื่นหลักฐานจำนวนชั่วโมง CPD ภายในวันที่ 30 มกราคม ของทุกปี

 

 

ปิดปรับปรุงเว็บไซต์ จะให้บริการอีกครั้ง

วันที่ 1 ตุลาคม 2561

หมายเหตุ :  ปิดปรับปรุง เพื่อพัฒนาระบบการอบรมและการใช้งาน

 

 

หลักสูตรอบรมบัญชี เก็บชั่วโมง CPD Online***


อนุมัติ * หัวข้ออบรม/หลักสูตรอบรมปี 2561 วิทยากร การนับชั่วโมง CPD ** ราคา
ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ

E-Learning : รับทำบัญชีอย่างมืออาชีพ 2561

 • x ชั่วโมง 500 บาท
 • update ภาษีเงินได้ปีปัจจุบัน
 • เทคนิคการทำบัญชีอย่างมืออาชีพ
 • ขั้นตอนการทำงานภาษี
 • ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

movie icon

รอ

อนุมัติ

รอ

อนุมัติ 500 Buynow
new

E-Learning :การปิดบัญชีอย่างมืออาชีพ 2018

 • x.00 ชั่วโมง 500 บาท
 • update ข้อมูลและเอกสารที่ต้องใช้ในการปิดบัญชี
 • update กฎหมายที่เกี่ยวข้องของนักบัญชี
 • เทคนิคและแนวทางในการปรับปรุงบัญชี
 • การตรวจสอบงานตนเองก่อนปิดบัญชี
movie icon
รอ
อนุมัติ
รอ
อนุมัติ
500
Buynow
new

E-Learning:มาตรฐานการสอบบัญชีที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน

 • 6.00 ชั่วโมง 500 บาท
 • วิธีการอ่านมาตรฐานการสอบบัญชี
 • เอกสารหลักฐานในการตรวจสอบ
 • การพิจารณาการทุจริต
 • การวางแผนการตรวจสอบงบการเงิน
movie icon

รอ

อนุมัติ
รอ
อนุมัติ
500

new

การนำเสนอและวิเคราะห์งบการเงิน

 • 05.30 ชั่วโมง 500 บาท
 • ก่อนทำงบการเงิน ต้องรู้อะไรบ้าง
 • ทำงบการเงินแล้วจะนำเสนออย่างไร
 • การวิเคราะห์งบ และ นำเสนองบการเงิน
 • ถ้ามีรายการข้อผิดพลาดแล้วจะแก้อย่างไร

movie icon

รอ อนุมัติ รอ อนุมัติ 500
new

E-Learning:ความแตกต่างระหว่างกำไรทางบัญชีกับภาษี

 • 11.00 ชั่วโมง 500 บาท
 • ทำอย่างไรไม่ให้ถูกสรรพากรตรวจ
 • ปรับปรุงกำไรตามบัญชีให้สรรพากรยอมรับ
 • กรอก ภงด.50 อย่างไรไม่ให้ถูกตรวจ
 • ประเด็นความแตกต่างระหว่างกำไรทางบัญชีและภาษี

movie icon

รอ

อนุมัติ

รอ

อนุมัติ 500
new

E-learning : รายงานบัญชีเพื่อผู้บริหาร

 • 06.00 ชั่วโมง 500 บาท
 • ทำรายงานส่งผู้บริหารอย่างไรจึงรุ่ง
 • ดูผลประกอบการและความอยู่รอดของกิจการผ่านงบการเงิน
 • ทำเท่าไหร่ถึงจะได้กำไรด้วยการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน
 • ประสิทธิภาพของการเก็บเงินลูกหนี้และจ่ายชำระเจ้าหนี้ของกิจการ
 • สภาพคล่องของกิจการดูอย่างไร
 • ฯลฯ
movie icon

รอ

อนุมัติ

รอ

อนุมัติ 500
new

E-learning:การบันทึกบัญชีตามมารตฐานการบัญชีชั้นสูง

 • 07.00 ชั่วโมง 500 บาท
 • บัญชีชั้นสูงสำหรับนักบัญชี
 • เทคนิคการแจก แถม สินค้า
 • การบันทึกรายได้ ค่าใช้จ่าย แต่ละประเภท
 • เช่าซื้อรถยนต์ บันทึกบัญชีอย่างไร
 • ความแตกต่างของการเช่าซื้อรถ ตามบัญชีและสรรพากร

movie icon

รอ

อนุมัติ

รอ

อนุมัติ 500
new

E-Learning:การปิดบัญชีอย่างมืออาชีพ

 • 09.30 ชั่วโมง 500 บาท
 • ต้องตรวจงานตัวเองอย่างไรก่อนส่งให้สมุห์บัญชี
 • การปิดบัญชีและจัดทำงบการเงิน
 • เอกสารที่ต้องส่งให้ผู้สอบบัญชี
 • เทคนิคการยื่นงบให้กระทรวงและสรรพากร
อ.เอมอร สัตถาวงษ์ รอ อนุมัติ รอ อนุมัติ 500
new

E-Learning:การตรวจสอบบัญชีอย่างมืออาชีพ

 • 7 ชั่วโมง 500 บาท
 • ขั้นตอนการตรวจสอบบัญชี
 • การรับงานตรวจสอบบัญชี
 • วิธีการตรวจสอบบัญชี
 • การตรวจสอบรายการผิดปกติ ฯลฯ
movie icon รอ อนุมัติ รอ อนุมัติ 500
new

E-Learning:รับทำบัญชีแบบมืออาชีพ

 • 10.30 ชั่วโมง 500 บาท
 • ขั้นตอนการรับงานบัญชี-ภาษี
 • งานภาษีแต่ละเดือนต้องยื่นแบบอะไรบ้าง
 • การบันทึกบัญชีกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 • ยื่นงบกระทรวงและสรรพากร

movie icon

รอ อนุมัติ รอ อนุมัติ 500
new

E-Learning:การบัญชีและการบันทึกบัญชีสำหรับผู้เริ่มประกอบกิจการ

 • 7.00 ชั่วโมง 500 บาท
 • ความแตกต่างระหว่างการบัญชีและการบันทึกบัญชี
 • การวิเคราะห์รายการค้า และ รายงานทางการเงิน
 • การปรับปรุงรายการทางบัญชี
 • วงจรบัญชี สมุดรายวัน และบัญชีคุมยอด
 • การบัญชีสำหรับธุรกิจซื้อขายสินค้า และ ธุรกิจผลิต
อ.สุรันดร มี้เจริญ

รอ

อนุมัติ

รอ

อนุมัติ 500

E-Learning:รอบรู้การบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • 7 ชั่วโมง 500 บาท
 • ความรู้เบื้องต้นก่อนทำบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • เมื่อไรที่ต้องบันทึกบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • การบันทึกบัญชี การคำนวณเบี้ยปรับเงินเพิ่ม ฯลฯ

movie icon

รอ อนุมัติ รอ อนุมัติ 500

E-Learning:สอนผู้ทำบัญชีให้ใช้โปรแกรมบัญชี Express

 • 8.30 ชั่วโมง 500 บาท
 • การเตรียมความพร้อมก่อนการใช้โปรแกรมExpress
 • วิธีการใช้โปรแกรม Express ในการทำบัญชี
 • การกำหนดฐานข้อมูลต่างๆ ในExpress
 • การบันทึกยอดยกมา ลูกหนี้คงค้า , เจ้าหนี้คงค้าง ,สินค้า/วัตถุดิบ ฯลฯ

อ.สุรันดร มี้เจริญ

และทีมงาน

รอ อนุมัติ รอ อนุมัติ 500

การใช้โปรแกรมบัญชีExpressเบื้องต้นสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

 • 8.30 ชั่วโมง 500 บาท
 • วิธีการใช้โปรแกรมExpressสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • การกำหนดค่าเริ่มต้น-รายละเอียดกิจการ
 • ระบบซื้อ ระบบขาย
 • ระบบเช็คและธนาคาร ฯลฯ

อ.สุรันดร มี้เจริญ

และทีมงาน

รอ อนุมัติ รอ อนุมัติ 500

การใช้โปรแกรมบัญชี Express เบื้องต้นสำหรับธุรกิจนำเข้า

 • 8 ชั่วโมง 500 บาท
 • วิธีการใช้โปรแกรมExpressสำหรับธุรกิจนำเข้า
 • การกำหนดการเชื่อมต่อบัญชี
 • การกำหนดเลขที่เอกสาร
 • การซื้อสด-ใบสั่งซื้อ-ซื้อเชื่อ

อ.สุรันดร มี้เจริญ

และทีมงาน

รอ อนุมัติ รอ อนุมัติ 500

การใช้โปรแกรมบัญชีExpressเบื้องต้นสำหรับธุรกิจก่อสร้าง

 • 9 ชั่วโมง 500 บาท
 • วิธีการใช้โปรแกรมExpressสำหรับธุรกิจก่อสร้าง
 • การกำหนดค่าเริ่มต้นทั่วไป-การกำหนดกรอบบัญชี
 • การกำหนดตารางข้อมูล - การกำหนดผังข้อมูล
 • การลดหนี้-ส่งคืนสินค้า-จ่ายชำระหนี้

อ.สุรันดร มี้เจริญ

และทีมงาน

รอ อนุมัติ รอ อนุมัติ 500

การใช้โปรแกรมบัญชีExpressเบื้องต้นสำหรับธุรกิจผลิต

 • 9.30 ชั่วโมง 500 บาท
 • วิธีการใช้โปรแกรมExpressสำหรับธุรกิจผลิต
 • การกำหนดค่าเริ่มต้น-รายละเอียดกิจการ
 • การลงรายการประจำวันที่สมุดรายวัน
 • การรับชำระหนี้

อ.สุรันดร มี้เจริญ

และทีมงาน

รอ อนุมัติ รอ อนุมัติ 500

E-learning : ความแตกต่างระหว่างสัญญาเช่าดำเนินงานและสัญญาเช่าการเงิน

 • 7 ชั่วโมง 500 บาท
 • การบันทึกบัญชีสัญญาเช่าดำเนินงาน
 • ความแตกต่างระหว่างสัญญาเช่าดำเนินงานกับสัญญาเช่าการเงิน
 • การคำนวณงวดวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
 • การบันทึกสัญญาเช่าการเงิน
 • ดูภาพรวมสัญญาเช่าต่างๆ
อ.มานพ  สีเหลือง ปิด ปิด - - 500


 


E-learning:การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีและภาษี

 • 7 ชั่วโมง 500 บาท
 • การปรับปรุงรายการทางบัญชี
 • การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
 • การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
 • การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี
อ.มานพ สีเหลือง - - - - 500

E-learning:เจาะลึกภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งระบบ ปี2558

 • 7 ชั่วโมง 500 บาท
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • เบี้ยปรับเงินเพิ่ม
 • ภาษีที่ห้ามขอคืนหรือเครดิตภาษีขาย
 • เอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับภาษีซื้อ
อ.มานพ  สีเหลือง - - - - 500

หลักสูตรการทำบัญชีตามมารตาฐานการบัญชีใหม่

 • 7 ชั่วโมง 500 บาท
 • Npae คืออะไร
 • การนำเสนองบการเงินมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง
 • การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
 • ฯลฯ

อ.สุรันดร มี้เจริญ

และทีมงาน

รอ อนุมัติ รอ อนุมัติ 500

จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ 2553

 • 7 ชั่วโมง 500 บาท
 • องค์ประกอบของจรรยาบรรณ
 • ข้อบังคับสภาฉบับที่ 19
 • จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
 • ฯลฯ

อ.จุฬารัตน์ จิตไพศาลวัฒนา
- - - - 500

การเขียนหน้ารายงานการสอบบัญชี บังคับใช้วันที่ 1 ม.ค. 2555

อ.จุฬารัตน์ จิตไพศาลวัฒนา - - - - 500

** หมายเหตุ: ผู้สอบบัญชีสามารถเก็บชั่วโมงสำหรับปี 61 ได้เริ่มวันที่ 1 มกราคม 61 - 31 ธันวาคม 61


 

อบรมบัญชี Online ดีอย่างไร

 • คุณจะได้ความรู้จริงๆ : เราจะสรุปเนื้อหาให้ฟังตั้งแต่ชั่วโมงแรกเน้นๆ เรียนกี่รอบก็ได้ใน 60 วัน
 • ระบบให้สอบได้ 2 รอบ ถ้าสอบครั้งที่1 ไม่ผ่าน โปรดโทรแจ้ง เราให้เรียนและสอบ ครั้งที่2 ใหม่ ฟรี
 • (ติดต่อคุณเก๋ 086-777-2361 ID LINE : thaicpdonline )
 • คุณจะได้รับความสะดวก : ไม่ต้องออกจากบ้านเลยเพราะทุกอย่าง Online ได้ทั้งหมด
 • คุณจะมีเวลาพักผ่อน : อบรมบัญชีเมื่อไหร่ก็ได้ ไม่ต้องมาวันหยุด ไม่ต้องหยุดงาน
 • คุณจะมีเงินเหลือ : เพราะไม่ต้องจ่ายค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าโรงแรม เพื่อเข้าอบรม
 • คุณจะเก็บชั่วโมง CPD ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้ : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้พิจารณาเห็นชอบให้
  บริษัท ไทยซีพีดี ออนไลน์ จำกัด เป็นหน่วยงานพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี ด้วยวิธีการอบรมผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (E-Learning)
  และให้ความเห็นชอบหลักสูตรอบรมของเราให้นับชั่วโมง ผู้ทำบัญชีได้ (ดูหลักฐานการอนุมัติ)

  Thai CPD Online เป็นที่แรกที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาชีพบัญชี ให้จัดอบรมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตผ่านระบบ Online และยังอนุมัติให้นับชั่วโมงผู้สอบบัญชีได้ (
  หลักฐานการอนุมัติ)


หลักเกณฑ์การอบรมบัญชี Online  :
1. เรียนได้ 60 วัน ต้องทำข้อสอบให้ได้ 60%
2. สอบได้ 2 ครั้ง ถ้าไม่ผ่านจะไม่ได้รับหนังสือรับรอง
(ในการทำแบบทดสอบครั้งที่ 2 จะมีการRamdom ข้อสอบใหม่)
3. สอบผ่าน พิมพ์หนังสือรับรอง Online ได้ทันที 
4. อย่าลืม!!! ผู้ทำบัญชี แจ้งชั่วโมง CPD ภายใน 31 มกราคม ของทุกปี ผู้สอบบัญชี แจ้งชั่วโมง CPA ภายในสิ้นปี
5. ต้องเก็บหนังสือรับรองไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี
7.CPA จะต้องใช้กล้อง (Webcam) ในการเข้าอบรมด้วย

ขั้นตอนการอบรมบัญชี Online

1. สมัครสมาชิก :เช็ค E-mail เพื่อคลิ๊กยืนยันการใช้งาน
2. ซื้อหลักสูตรอบรม Online : โดย Login เข้าระบบ
3. ชำระเงิน Onlineเข้าอบรมและสั่งพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน Online ได้ทันที
4. เข้าอบรมบัญชี Online : พิมพ์หนังสือรับรอง Online

ใครควรเข้าอบรมบัญชี Online
- ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้สอบบัญชีภาษีอากร
- นักศึกษาที่กำลังศึกษาวิชาบัญชีหรือจบการศึกษาแล้ว
- ผู้ประกอบกิจการ 
- บุคคลทั่วไปที่ต้องการเสริมความรู้ด้านบัญชี

 

What News ?

 

ระบบรับแจ้งปัญหา
หนังสือพิมพ์ ThaiCPD
โฆษณาเชิญประชุม 100 บาท
http://www.thaicpd.com
 


 

[ สมัครสมาชิก ] [ หลักสูตรอบรม ] [ วิธีการเข้าอบรม ] [ วิธีการชำระเงิน ] [แจ้งการชำระเงิน] [ เกี่ยวกับเรา ] [ ติดต่อเรา ] [ เข้าอบรม ] [ เพิ่มบริษัทของคุณ ]

logo VISA logo Master Card logo KBANK logo BAY logo KTB logo BBL logo SCB logo TMB เคาน์เตอร์ เซอร์วิส


thaiepay.com


Logo Verified by Visa Logo Master Card logo DBD Verified