อบรมบัญชี Online เก็บชั่วโมง CPD 60  ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี
ผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ Smart Phone หรือ Tablet
อบรมบัญชี Online ผ่าน Smart Phone หรือ Tablet

ทุกอย่าง Online นั่งอยู่บ้าน อบรมได้เลย
สมัครสมาชิก ซื้อหลักสูตรอบรม ชำระเงิน เข้าอบรม พิมพ์หนังสือรับรอง

จำนวนชั่วโมง CPD ที่นักบัญชีต้องอบรมในปี 2560
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 18 ชั่วโมงต่อปี เป็นวิชาเกี่ยวกับการบัญชีไม่น้อยกว่าครึ่งและต้องยื่นหลักฐานจำนวนชั่วโมง CPD ภายในวันทำการสุดท้ายของปี
-
ผู้ทำบัญชี 12 ชั่วโมงต่อปี เป็นวิชาเกี่ยวกับการบัญชีไม่น้อยกว่าครึ่งและต้องยื่นหลักฐานจำนวนชั่วโมง CPD ภายในวัน 30 มกราคมของทุกปี

 

รายชื่อผู้เข้าอบรมที่สอบผ่าน


หลักสูตรอบรมบัญชี เก็บชั่วโมง CPD Online***


อนุมัติ * หัวข้ออบรม/หลักสูตรอบรมปี 2560 วิทยากร การนับชั่วโมง CPD ** ราคา
ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
new

E-Learning:ความแตกต่างระหว่างกำไรทางบัญชีกับภาษี

อ.สุรันดร มี้เจริญ

5.30

5.30

5.30

5.30 500

new

E-learning : รายงานบัญชีเพื่อผู้บริหาร

 • 06.00 ชั่วโมง 500 บาท
 • ทำรายงานส่งผู้บริหารอย่างไรจึงรุ่ง
 • ดูผลประกอบการและความอยู่รอดของกิจการผ่านงบการเงิน
 • ทำเท่าไหร่ถึงจะได้กำไรด้วยการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน
 • ประสิทธิภาพของการเก็บเงินลูกหนี้และจ่ายชำระเจ้าหนี้ของกิจการ
 • สภาพคล่องของกิจการดูอย่างไร
 • ฯลฯ
อ.เอมอร สัตถาวงษ์

0.00

6.00

0.00

6.00 500


E-learning : การบันทึกบัญชีตามมารตฐานการบัญชีชั้นสูง

 • 07.00 ชั่วโมง 500 บาท
 • บัญชีชั้นสูงสำหรับนักบัญชี
 • การบันทึกบัญชีเช่าซื้อรถยนต์ และเจ้าเช่าซื้อ
 • ค่าเสื่อมตามบัญชีกับตามสรรพากร
 • การแจก แถม บริจาค สินค้า ขาดเกิน บันทึกอย่างไร
 • ประเภทรายได้ ค่าใช้จ่าย และการรับรู้

 • TAX POINT
อ.เอมอร สัตถาวงษ์

7.00

0.00

7.00

0.00 500


การนำเสนอและวิเคราะห์งบการเงิน

 • 05.30 ชั่วโมง 500 บาท
 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงบการเงิน
 • มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 เรื่องการนำเสนองบการเงิน
 • การวิเคราะห์งบการเงิน การนำส่งงบการเงิน
 • รายการข้อผิดพลาดในการจัดทำงบการเงิน

อ.สุรันดร มี้เจริญ

และทีมงาน

5.30 0.00 5.30 0.00 500


E-Learning:การปิดบัญชีอย่างมืออาชีพ

 • 09.30 ชั่วโมง 500 บาท
 • ขั้นตอนปิดบัญชีการบันทึกรายการบัญชี
 • การสอบทานงานบัญชีของนักบัญชี
 • รายการปรับปรุงและปิดบัญชี
 • การตรวจโปรแกรมบัญชีก่อนปิดบัญชี ฯลฯ
อ.เอมอร สัตถาวงษ์ 9.30 0.00 9.30 0.00 500


E-Learning:รับทำบัญชีแบบมืออาชีพ

 • 10.30 ชั่วโมง 500 บาท
 • ขั้นตอนการรับงานบัญชี-ภาษี
 • งานประกันสังคม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด1
 • ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3,53)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30 ฯลฯ

อ.สุรันดร มี้เจริญ

และทีมงาน

5.00 5.30 5.00 5.30 500


E-Learning:การตรวจสอบบัญชีอย่างมืออาชีพ

 • 7 ชั่วโมง 500 บาท
 • ขั้นตอนการตรวจสอบบัญชี
 • การรับงานตรวจสอบบัญชี
 • วิธีการตรวจสอบบัญชี
 • การตรวจสอบรายการผิดปกติ ฯลฯ
อ.เอมอร สัตถาวงษ์ 7.00 0.00 7.00 0.00 500


E-Learning:รอบรู้การบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • 7 ชั่วโมง 500 บาท
 • ความรู้เบื้องต้นก่อนทำบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • เมื่อไรที่ต้องบันทึกบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • การบันทึกบัญชี การคำนวณเบี้ยปรับเงินเพิ่ม ฯลฯ

อ.สุรันดร มี้เจริญ

และทีมงาน

0.00 7.00 0.00 7.00 500


E-Learning:สอนผู้ทำบัญชีให้ใช้โปรแกรมบัญชี Express

 • 8.30 ชั่วโมง 500 บาท
 • การเตรียมความพร้อมก่อนการใช้โปรแกรมExpress
 • วิธีการใช้โปรแกรม Express ในการทำบัญชี
 • การกำหนดฐานข้อมูลต่างๆ ในExpress
 • การบันทึกยอดยกมา ลูกหนี้คงค้า , เจ้าหนี้คงค้าง ,สินค้า/วัตถุดิบ ฯลฯ

อ.สุรันดร มี้เจริญ

และทีมงาน

8.30 0.00 8.30 0.00 500


การใช้โปรแกรมบัญชีExpressเบื้องต้นสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

 • 8.30 ชั่วโมง 500 บาท
 • วิธีการใช้โปรแกรมExpressสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • การกำหนดค่าเริ่มต้น-รายละเอียดกิจการ
 • ระบบซื้อ ระบบขาย
 • ระบบเช็คและธนาคาร ฯลฯ

อ.สุรันดร มี้เจริญ

และทีมงาน

8.30 0.00 8.30 0.00 500


การใช้โปรแกรมบัญชี Express เบื้องต้นสำหรับธุรกิจนำเข้า

 • 8 ชั่วโมง 500 บาท
 • วิธีการใช้โปรแกรมExpressสำหรับธุรกิจนำเข้า
 • การกำหนดการเชื่อมต่อบัญชี
 • การกำหนดเลขที่เอกสาร
 • การซื้อสด-ใบสั่งซื้อ-ซื้อเชื่อ

อ.สุรันดร มี้เจริญ

และทีมงาน

8.00 0.00 8.00 0.00 500


การใช้โปรแกรมบัญชีExpressเบื้องต้นสำหรับธุรกิจก่อสร้าง

 • 9 ชั่วโมง 500 บาท
 • วิธีการใช้โปรแกรมExpressสำหรับธุรกิจก่อสร้าง
 • การกำหนดค่าเริ่มต้นทั่วไป-การกำหนดกรอบบัญชี
 • การกำหนดตารางข้อมูล - การกำหนดผังข้อมูล
 • การลดหนี้-ส่งคืนสินค้า-จ่ายชำระหนี้

อ.สุรันดร มี้เจริญ

และทีมงาน

9.00 0.00 9.00 0.00 500


การใช้โปรแกรมบัญชีExpressเบื้องต้นสำหรับธุรกิจผลิต

 • 9.30 ชั่วโมง 500 บาท
 • วิธีการใช้โปรแกรมExpressสำหรับธุรกิจผลิต
 • การกำหนดค่าเริ่มต้น-รายละเอียดกิจการ
 • การลงรายการประจำวันที่สมุดรายวัน
 • การรับชำระหนี้

อ.สุรันดร มี้เจริญ

และทีมงาน

9.30 0.00 9.30 0.00 500


E-learning : ความแตกต่างระหว่างสัญญาเช่าดำเนินงานและสัญญาเช่าการเงิน

 • 7 ชั่วโมง 500 บาท
 • การบันทึกบัญชีสัญญาเช่าดำเนินงาน
 • ความแตกต่างระหว่างสัญญาเช่าดำเนินงานกับสัญญาเช่าการเงิน
 • การคำนวณงวดวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
 • การบันทึกสัญญาเช่าการเงิน
 • ดูภาพรวมสัญญาเช่าต่างๆ
อ.มานพ  สีเหลือง 6.00 1.00 - - 500

 


E-learning:การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีและภาษี ปี2558

อ.มานพ สีเหลือง 3.00 4.00 - - 500


E-learning:เจาะลึกภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งระบบ ปี2558

อ.มานพ  สีเหลือง 0.00 7.00 - - 500


หลักสูตรการทำบัญชีตามมารตาฐานการบัญชีใหม่

 • 7 ชั่วโมง 500 บาท
 • Npae คืออะไร
 • การนำเสนองบการเงินมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง
 • การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
 • ฯลฯ

อ.สุรันดร มี้เจริญ

และทีมงาน

7.00 0.00 7.00 0.00 500


จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ 2553

 • 7 ชั่วโมง 500 บาท
 • องค์ประกอบของจรรยาบรรณ
 • ข้อบังคับสภาฉบับที่ 19
 • จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
 • ฯลฯ

อ.จุฬารัตน์ จิตไพศาลวัฒนา
0 7.00 0 7.00 500


การเขียนหน้ารายงานการสอบบัญชี บังคับใช้วันที่ 1 ม.ค. 2555

อ.จุฬารัตน์ จิตไพศาลวัฒนา 7.00 0 7.00 0 500

** หมายเหตุ: ผู้สอบบัญชีสามารถเก็บชั่วโมงสำหรับปี 60 ได้เริ่มวันที่ 1 มกราคม 60 - 31 ธันวาคม 60


 

อบรมบัญชี Online ดีอย่างไร

 • คุณจะได้ความรู้จริงๆ : เราจะสรุปเนื้อหาให้ฟังตั้งแต่ชั่วโมงแรกเน้นๆ เรียนกี่รอบก็ได้ใน 60 วัน
 • ระบบให้สอบได้ 2 รอบ ถ้าสอบครั้งที่1 ไม่ผ่าน โปรดโทรแจ้ง เราให้เรียนและสอบ ครั้งที่2 ใหม่ ฟรี
 • (ติดต่อคุณเก๋ 086-777-2361)
 • คุณจะได้รับความสะดวก : ไม่ต้องออกจากบ้านเลยเพราะทุกอย่าง Online ได้ทั้งหมด
 • คุณจะมีเวลาพักผ่อน : อบรมบัญชีเมื่อไหร่ก็ได้ ไม่ต้องมาวันหยุด ไม่ต้องหยุดงาน
 • คุณจะมีเงินเหลือ : เพราะไม่ต้องจ่ายค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าโรงแรม เพื่อเข้าอบรม
 • คุณจะเก็บชั่วโมง CPD ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้ : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้พิจารณาเห็นชอบให้
  บริษัท ไทยซีพีดี ออนไลน์ จำกัด เป็นหน่วยงานพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี ด้วยวิธีการอบรมผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (E-Learning)
  และให้ความเห็นชอบหลักสูตรอบรมของเราให้นับชั่วโมง ผู้ทำบัญชีได้ (ดูหลักฐานการอนุมัติ)

  Thai CPD Online เป็นที่แรกที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาชีพบัญชี ให้จัดอบรมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตผ่านระบบ Online และยังอนุมัติให้นับชั่วโมงผู้สอบบัญชีได้ (
  หลักฐานการอนุมัติ)


หลักเกณฑ์การอบรมบัญชี Online  :
1. เรียนได้ 60 วัน ต้องทำข้อสอบให้ได้ 60%
2. ถ้าเข้าใจแล้วสามารถเลื่อน Forward ได้ เพื่ออบรมให้จบ จึงสามารถทำแบบทดสอบได้
3. สอบได้ 2 ครั้ง ถ้าไม่ผ่านจะไม่ได้รับหนังสือรับรอง(

สอบไม่ผ่านครั้งที่1 โปรดโทรแจ้ง จะให้เรียนใหม่ฟรี)

(ในการทำแบบทดสอบครั้งที่ 2 จะมีการสลับคำตอบหรือสลับภายในคำถาม)
4. สอบผ่าน
พิมพ์หนังสือรับรอง Online ได้ทันที 
5. อบรมหลักสูตรเดิมซ้ำไม่ได้ในรอบ 3 ปี นอกจากยังสอบไม่ผ่าน (ของเราเป็นหลักสูตรใหม่ทุกปี)
6. อย่าลืม!!! ผู้ทำบัญชี
แจ้งชั่วโมง CPD ภายใน 31 มกราคม ของทุกปี ผู้สอบบัญชี แจ้งชั่วโมง CPA ภายในสิ้นปี
7. ต้องเก็บหนังสือรับรองไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี
8.CPA จะต้องใช้กล้อง (Webcam) ในการเข้าอบรมด้วย

ขั้นตอนการอบรมบัญชี Online

1. สมัครสมาชิก :เช็ค E-mail เพื่อคลิ๊กยืนยันการใช้งาน
2. ซื้อหลักสูตรอบรม Online : โดย Login เข้าระบบ
3. ชำระเงิน Onlineเข้าอบรมและสั่งพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน Online ได้ทันที
4. เข้าอบรมบัญชี Online : พิมพ์หนังสือรับรอง Online

ใครควรเข้าอบรมบัญชี Online
- ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้สอบบัญชีภาษีอากร
- นักศึกษาที่กำลังศึกษาวิชาบัญชีหรือจบการศึกษาแล้ว
- ผู้ประกอบกิจการ 
- บุคคลทั่วไปที่ต้องการเสริมความรู้ด้านบัญชี

 

What News ?

 • วิธีชำระเงิน
  Counter ServiceCounter Service
  VISA MASTER

  PAYSBUY Verified
 • Update ความเคลื่อนไหว Facebook Thai CPD Online Facebook
 • THAI CPD HOTLINE 02-818-4533 ต่อ 11,086-777-2361,
  081-558-5630
  หรือ 02-818-4533 
  (อัตโนมัติ 16 สาย)

 

ระบบรับแจ้งปัญหา
หนังสือพิมพ์ ThaiCPD
โฆษณาเชิญประชุม 100 บาท
http://www.thaicpd.com
 


 

[ สมัครสมาชิก ] [ หลักสูตรอบรม ] [ วิธีการเข้าอบรม ] [ วิธีการชำระเงิน ] [แจ้งการชำระเงิน] [ เกี่ยวกับเรา ] [ ติดต่อเรา ] [ เข้าอบรม ] [ เพิ่มบริษัทของคุณ ]

logo VISA logo Master Card logo KBANK logo BAY logo KTB logo BBL logo SCB logo TMB เคาน์เตอร์ เซอร์วิส

PAYSBUY Verified


Logo Verified by Visa Logo Master Card logo DBD Verified