อบรมบัญชี Online เก็บชั่วโมง CPD ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี
ผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ Smart Phone หรือ Tablet
อบรมบัญชี Online ผ่าน Smart Phone หรือ Tablet

ทุกอย่าง Online นั่งอยู่บ้าน อบรมได้เลย
สมัครสมาชิก ซื้อหลักสูตรอบรม ชำระเงิน เข้าอบรม พิมพ์หนังสือรับรอง

จำนวนชั่วโมง CPD ที่นักบัญชีต้องอบรมในปี 2558
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 18 ชั่วโมงต่อปี เป็นวิชาเกี่ยวกับการบัญชีไม่น้อยกว่าครึ่งและต้องยื่นหลักฐานจำนวนชั่วโมง CPD ภายในวันทำการสุดท้ายของปี
-
ผู้ทำบัญชี 12 ชั่วโมงต่อปี เป็นวิชาเกี่ยวกับการบัญชีไม่น้อยกว่าครึ่งและต้องยื่นหลักฐานจำนวนชั่วโมง CPD ภายในวัน 30 มกราคมของทุกปี

หลักสูตรอบรมบัญชี เก็บชั่วโมง CPD Onlineดูรายชื่อผู้เข้าอบรมที่ผ่านการอบรมจากเรา
สมาชิกปัจจุบันมากกว่า 6 พันท่าน
** หมายเหตุ: ผู้สอบบัญชีสามารถเก็บชั่วโมงสำหรับปี 57 ได้แล้ว


อนุมัติ * หัวข้ออบรม/หลักสูตร วิทยากร การนับชั่วโมง CPD ** ราคา
ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
CPD/
CPA

E-Learning:รับทำบัญชีแบบมืออาชีพ

 • 10.30 ชั่วโมง 500 บาท
 • ขั้นตอนการรับงานบัญชี-ภาษี
 • งานประกันสังคม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด1
 • ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3,53)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30 ฯลฯ
อ.สุรันดร มี้เจริญ และทีมงาน 5.00 5.30 5.00 5.30 500

CPD/
CPA

E-Learning:การตรวจสอบบัญชีอย่างมืออาชีพ

 • 7 ชั่วโมง 500 บาท
 • ขั้นตอนการตรวจสอบบัญชี
 • การรับงานตรวจสอบบัญชี
 • วิธีการตรวจสอบบัญชี
 • การตรวจสอบรายการผิดปกติ ฯลฯ
อ.เอมอร สัตถาวงษ์ 6.30 0.30 7.00 0.00 500

CPD/
CPA

E-Learning:รอบรู้การบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • 7 ชั่วโมง 500 บาท
 • ความรู้เบื้องต้นก่อนทำบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • เมื่อไรที่ต้องบันทึกบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • การบันทึกบัญชี การคำนวณเบี้ยปรับเงินเพิ่ม ฯลฯ
อ.สุรันดร มี้เจริญ และทีมงาน 1.00 6.00 0.00 7.00 500

CPD/
CPA

E-Learning:สอนผู้ทำบัญชีให้ใช้โปรแกรมบัญชี Express

 • 9 ชั่วโมง 500 บาท
 • การเตรียมความพร้อมก่อนการใช้โปรแกรมExpress
 • วิธีการใช้โปรแกรม Express ในการทำบัญชี
 • การกำหนดฐานข้อมูลต่างๆ ในExpress
 • การบันทึกยอดยกมา ลูกหนี้คงค้า , เจ้าหนี้คงค้าง ,สินค้า/วัตถุดิบ ฯลฯ
อ.สุรันดร มี้เจริญ และทีมงาน 8.00 1.00 8.30 0.00 500

CPD/
CPA

E-learning:การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีและภาษี ปี2558

 

อ.มานพ สีเหลือง 3.00 4.00 รออนุมัติ รออนุมัติ 500

CPD/
CPA

E-learning:เจาะลึกภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งระบบ ปี2558

 

อ.มานพ   สีเหลือง 0.00 7.00 รออนุมัติ รออนุมัติ 500

CPD/
CPA

หลักสูตรการทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีใหม่

 

 

อ.สุรันดร มี้เจริญ และทีมงาน

7.00 0.00 รออนุมัติ รออนุมัติ 500

CPD/
CPA

หลักสูตร การเขียนหน้ารายงานการสอบบัญชีแบบใหม่ บังคับใช้วันที่ 1 ม.ค. 2555

 

 

อ.จุฬารัตน์

จิตไพศาลวัฒนา

6.30 0.30 รออนุมัติ รออนุมัติ 500

CPD/
CPA

หลักสูตร จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ 2553

 

 

อ.จุฬารัตน์ จิตไพศาลวัฒนา 0.00 7.00 รออนุมัติ รออนุมัติ 500

CPD/
CPA

การใช้โปรแกรมบัญชี Express เบื้องต้นสำหรับธุรกิจผ่อนชำระ

 • 9 ชั่วโมง 500 บาท
 • วิธีการใช้ โปรแกรมExpress สำหรับธุรกิจผ่อนชำระ
 • การกำหนดค่าเริ่มต้นในการใช้โปรแกรม Express
 • การจ่ายชำระหนี้ การบันทึกค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 • การตรวจสอบบัญชีก่อนออกงบการเงิน  ฯลฯ
อ.สุรันดร มี้เจริญ และทีมงาน 8.00 1.00 8.00 0.00 500

CPD/
CPA

การใช้โปรแกรมบัญชี Express เบื้องต้นสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

 • 9 ชั่วโมง 500 บาท
 • วิธีการใช้โปรแกรมExpressสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • การกำหนดค่าเริ่มต้น-รายละเอียดกิจการ
 • ระบบซื้อ ระบบขาย
 • ระบบเช็คและธนาคาร ฯลฯ
อ.สุรันดร มี้เจริญ และทีมงาน 8.00 1.00 8.30 0.00 500

CPD/
CPA

การใช้โปรแกรมบัญชี Express เบื้องต้นสำหรับธุรกิจนำเข้า

 • 8 ชั่วโมง 500 บาท
 • วิธีการใช้โปรแกรมExpressสำหรับธุรกิจนำเข้า
 • การกำหนดการเชื่อมต่อบัญชี
 • การกำหนดเลขที่เอกสาร
 • การซื้อสด-ใบสั่งซื้อ-ซื้อเชื่อ
อ.สุรันดร มี้เจริญ และทีมงาน 7.00 1.00 8.00 0.00 500

CPD/
CPA

การใช้โปรแกรมบัญชี Express เบื้องต้นสำหรับธุรกิจฝากขาย

 • 8.30 ชั่วโมง 500 บาท
 • วิธีการใช้โปรแกรมExpressสำหรับธุรกิจฝากขาย
 • การกำหนดบริษัทใหม่
 • การเปิดแฟ้มข้อมูลใหม่
 • การกำหนดค่าเริ่มต้น-รายละเอียดกิจการ
อ.สุรันดร มี้เจริญ และทีมงาน 7.30 1.00 8.30 0.00 500

CPD/
CPA

การใช้โปรแกรมบัญชี Express เบื้องต้นสำหรับธุรกิจก่อสร้าง

 • 9 ชั่วโมง 500 บาท
 • วิธีการใช้โปรแกรมExpressสำหรับธุรกิจก่อสร้าง
 • การกำหนดค่าเริ่มต้นทั่วไป-การกำหนดกรอบบัญชี
 • การกำหนดตารางข้อมูล - การกำหนดผังข้อมูล
 • การลดหนี้-ส่งคืนสินค้า-จ่ายชำระหนี้
อ.สุรันดร มี้เจริญ และทีมงาน 8.00 1.00 9.00 0.00 500

CPD/
CPA

การใช้โปรแกรมบัญชี Express เบื้องต้นสำหรับธุรกิจผลิต

 • 9.30 ชั่วโมง 500 บาท
 • วิธีการใช้โปรแกรมExpressสำหรับธุรกิจผลิต
 • การกำหนดค่าเริ่มต้น-รายละเอียดกิจการ
 • การลงรายการประจำวันที่สมุดรายวัน
 • การรับชำระหนี้
อ.สุรันดร มี้เจริญ และทีมงาน 8.30 1.00 9.30 0.00 500

** หมายเหตุ: ผู้สอบบัญชีสามารถเก็บชั่วโมงสำหรับปี 57 ได้แล้ว 


 

อบรมบัญชี Online ดีอย่างไร

 • คุณจะได้ความรู้จริงๆ : เราจะสรุปเนื้อหาให้ฟังตั้งแต่ชั่วโมงแรกเน้นๆ เรียนกี่รอบก็ได้ใน 60 วัน
 • ระบบให้สอบได้ 2 รอบ แต่ถ้าไม่ผ่าน เราให้เรียนใหม่ ฟรี (ติดต่อคุณเก๋ 086-777-2361)
 • คุณจะได้รับความสะดวก : ไม่ต้องออกจากบ้านเลยเพราะทุกอย่าง Online ได้ทั้งหมด
 • คุณจะมีเวลาพักผ่อน : อบรมบัญชีเมื่อไหร่ก็ได้ ไม่ต้องมาวันหยุด ไม่ต้องหยุดงาน
 • คุณจะมีเงินเหลือ : เพราะไม่ต้องจ่ายค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าโรงแรม เพื่อเข้าอบรม
 • คุณจะเก็บชั่วโมง CPD ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้ : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้พิจารณาเห็นชอบให้
  บริษัท ไทยซีพีดี ออนไลน์ จำกัด เป็นหน่วยงานพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี ด้วยวิธีการอบรมผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (E-Learning)
  และให้ความเห็นชอบหลักสูตรอบรมของเราให้นับชั่วโมง ผู้ทำบัญชีได้ (ดูหลักฐานการอนุมัติ)

  Thai CPD Online เป็นที่แรกที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาชีพบัญชี ให้จัดอบรมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตผ่านระบบ Online และยังอนุมัติให้นับชั่วโมงผู้สอบบัญชีได้ (
  หลักฐานการอนุมัติ)


หลักเกณฑ์การอบรมบัญชี Online :
1. เรียนได้ 60 วัน ต้องทำข้อสอบให้ได้ 60%
2. ถ้าเข้าใจแล้วสามารถเลื่อน Forward ได้ เพื่ออบรมให้จบ จึงสามารถทำแบบทดสอบได้
3. สอบได้ 2 ครั้ง ถ้าไม่ผ่านจะไม่ได้รับหนังสือรับรอง(สอบไม่ผ่านโปรดโทรแจ้ง จะให้เรียนใหม่ฟรี)
(ในการทำแบบทดสอบครั้งที่ 2 จะมีการสลับคำตอบหรือสลับภายในคำถาม)
4. สอบผ่าน
พิมพ์หนังสือรับรอง Online ได้ทันที 
5. อบรมหลักสูตรเดิมซ้ำไม่ได้ในรอบ 3 ปี นอกจากยังสอบไม่ผ่าน (ของเราเป็นหลักสูตรใหม่ทุกปี)
6.อย่าลืม
แจ้งจำนวนชั่วโมง CPD ภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นปี หรือ แจ้งจำนวนชั่วโมง CPA ภายในสิ้นปี
7. ต้องเก็บหนังสือรับรองไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี
8.CPA จะต้องใช้กล้อง (Webcam) ในการเข้าอบรมด้วย

ขั้นตอนการอบรมบัญชี Online

1. สมัครสมาชิก :เช็ค E-mail เพื่อคลิ๊กยืนยันการใช้งาน
2. ซื้อหลักสูตรอบรม Online : โดย Login เข้าระบบ
3. ชำระเงิน Onlineเข้าอบรมและสั่งพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน Online ได้ทันที
4. เข้าอบรมบัญชี Online : พิมพ์หนังสือรับรอง Online

ใครควรเข้าอบรมบัญชี Online
- ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้สอบบัญชีภาษีอากร
- นักศึกษาที่กำลังศึกษาวิชาบัญชีหรือจบการศึกษาแล้ว
- ผู้ประกอบกิจการ 
- บุคคลทั่วไปที่ต้องการเสริมความรู้ด้านบัญชี

 

What News ?

 

ระบบรับแจ้งปัญหา
หนังสือพิมพ์ ThaiCPD
โฆษณาเชิญประชุม 50 บาท
http://www.thaicpd.com
 


 

[ สมัครสมาชิก ] [ หลักสูตรอบรม ] [ วิธีการเข้าอบรม ] [ วิธีการชำระเงิน ] [แจ้งการชำระเงิน] [ เกี่ยวกับเรา ] [ ติดต่อเรา ] [ เข้าอบรม ] [ เพิ่มบริษัทของคุณ ]

logo VISA logo Master Card logo KBANK logo BAY logo KTB logo BBL logo SCB logo TMB เคาน์เตอร์ เซอร์วิส

PAYSBUY Verified


Logo Verified by Visa Logo Master Card logo DBD Verified